Stacionár

  Náš stacionár ďakuje

   Ďakujeme Fondu GlaxoSmithKline za podporu pre náš stacionár vo výške 800.-€.

     Z poskytnutého grantu sa uskutočnili aktivity pre seniorov: maľovanie kvetináčov, pečenie a tvorba jedla podľa obrázku,  veľkonočné maľované vajíčka,  olepovanie pohárov, vyšívanie a lepenie obrazcov, vyšitie brošní, tréningy pamäti, cvičiace aktivity s masážnymi prostriedkami , premietanie DVD, rozhovory - prednášky, ručné pletené práce, ručné vystrihovačky, náhrdelníky

     V konečnom dôsledku sa vytvorilo  pravidelné pondelkové stretávanie  seniorov z denného stacionára ako aj klubu seniorov na tvorivé dielne  Projekt prebiehal podľa časového plánu od januára 2014 – jún 2014.  Celkom sa na projekte zúčastňovalo 15 – 20 seniorov.  Ružinovská televízia nakrútila seniorov pri tvorivých dielňach - /odvysielané v správach 24.6.2014/.

     Aktivity prebiehali vo  veľmi dobrej nálade a priniesli spoluprácu, vzájomnú pomoc, spoznávanie sa a zapájanie sa seniorov.

Miháliková Libuša, zodp. za stacionár


 PONUKA PRE SENIOROV

       1) celodenná starostlivosť od 7,30 – 16,30                             

       2) zabezpečenie stravy                                                                                                            

       3) Denný program : čítanie, hry, biblické hodiny, ručné práce,

            cvičenie vhodné pre seniorov, iné záľuby, nácvik motoriky 

        4) Vaši príbuzní, ktorí ešte sú v pracovnom pomere, môžu bez

             starostí vykonávať svoje povolanie

        5) Máme vytvorené podmienky aj na oddych, sedačky,

             kreslá, postele, ležadlá a v lete pobyt na priestrannej 

             terase

             KDE NÁS NÁJDETE?

             DENNÝ STACIONÁR VINCENT

            Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, o. z.

            DOM NÁDEJE, Tomášikova 8A, 82103 Bratislava

            Otvorené od 1. októbra 2012

            Kontakt: 0907 472221      0905 795120

 

PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VÍTANÍ !


 

DENNÝ STACIONÁR Sv. Vincenta de Paul, Tomášikova 8/A, 82103 Bratislava

O nás

Denný stacionár ja opatrovateľská služba s denným pobytom, poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny , ktorí ich nemôžu nechať bez dozoru a nechcú ich umiestniť do Domova dôchodcov.

Výhodou umiestnenia v stacionári je spoločenstvo s inými dôchodcami, aby prekonali pocit osamotenia a izolácie, personál ich bude aktivizovať k činnosti a viesť k sebestačnosti.

Táto služba je výsostne pre seniorov, ktorí chcú a túžia ešte po spoločnosti iných ľudí, porozprávať sa pri káve, alebo čaji.

Služby

Pobyt v spoločenskej miestnosti, priestor na odpočinok, relax v kresle, dohľad nad užívaním predpísaných liekov, hygienický dohľad, stravovanie 3x denne, záujmové činnosti.

Biblioterapia : prebieha individuálnou a skupinovou formou pod vedením sociálnej pracovníčky. Je to metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na psychicky liečebné účely u klientov. Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, ponúka iný svet, klient má nové zážitky. Ak klient nevidí dobre, text číta sestra.

Arteterapia : je riadená, cielená činnosť, pri ktorej sa využívajú výtvarné prostriedky, je to druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, posilňuje sústredenie na modelovanie, kreslenie.

Muzikoterapia : je liečba hudbou, intenzívna relaxácia za účelom zlepšenia kvality života, pôsobí relaxačne, aplikovať sa môže v každom veku. Používanie rôznych foriem hudby pri uskutočňovaní terapeutických cieľov vyvoláva zlepšenie mentálneho, emocionálneho a fyzického zdravia

Muzikoterapia môže byť : kreatívna – hudobná produkcia

Reproduktívna – hudobná interpretácia

                                              receptívna – ( pasívne počúvanie hudby) 

Ergoterapia :   je liečba prácou, alebo pracovná terapia. Je súčasťou liečebnej rehabilitácie a psychoterapie. Podľa možností každého klienta sa využíva ako schopnosť jednotlivca k zmysluplnej činnosti. Je to účelné zamestnávanie orientované na realitu života.

Cieľ ergoterapie : zlepšiť telesné a psychické funkcie

                                vzbudiť záujem o prácu namiesto nečinnosti

                                zvýšiť sebavedomie a seba hodnotenie klienta

                                zvýšiť schopnosti koncentrácie

Ergoterapia  je v našom zariadení pracovná činnosť, ktorá je dobrovoľná. Má zabrániť sociálnej izolácii s používaním rôznych metód práce.

 

Sociálnoprávne poradenstvo na požiadanie

Duchovné zamyslenia len pre záujemcov

Izometrické cvičenia s využívaním aromaterapie

TV, rádio, PC, knihy, časopisy 

Podmienky prijatia:

Pohovor s klientom

Potvrdenie  o odkázanosti fyzickej osoby na tretiu osobu

Vyplnenie žiadosti

Podpísanie zmluvy

Potvrdenie o úhrade 

Cenník

Celodenná dochádzka – 10,- € na deň (v tom je strava 3x denne)

Poldenná dochádzka – 7,-  € na deň ( končí sa obedom)

Po celý deň k dispozícii čaj, ovocie, káva.

 

Žiadosť o umiestnenie: môžete si stiahnuť  tu

Číslo účtu: 1158750551/0200                       IČO: 34074431

Úhrada musí byť pripísaná najneskôr do 20 dňa predošlého mesiaca ( napr. za mesiac marec musí byť úhrada do 20. februára). 

                      Kontakt : Denný stacionár sv. Vincenta de Paul,

www.dennystacionar-vincent.sk

                  Bc. Eva Bunčáková, vedúca sestra a odborný garant

                                                        0911432922

                                                        0907472221

e-mail: eva.buncakova@gmail.com

 


 

 

 

 

StacionárStacionárStacionárStacionárStaconárStacionárStacionárStacionárStacionárStacionárStacionárStacionárStacionárStacionárStacionár