Stanovy

STANOVY

Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

HLAVA I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 Článok 1
Postavenie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (ďalej len SVdP) je dobrovoľné občianske charitatívne  združenie v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zákonov

Sídlo spolku:  Spolok sv. Vincenta de  Paul na Slovensku , Dom nádeje, P.O.Box 6, Tomášikova 8, 820 12 Bratislava  212

SVdP je nezávislá, apolitická právnická osoba s pôsobnosťou na území SR. Pre zlepšenie svojej činnosti môže zamestnávať zamestnancov a nadobúdať majetok do vlastníctva,  zriaďovať sociálno-charitatívne zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb   v zmysle platných zákonov a ich ďalších doplnkov, ktoré môžu mať svoju  právnu subjektivitu. Pre tento účel môžu si zariadenia zriaďovať svoj vlastný účet.

Článok 2
Poslanie a úlohy Spolku

SVdP  svojou charitatívnou činnosťou pomáha núdznym doma i v zahraničí za účelom zmierniť núdzu a nedostatok a ochranu ľudskej dôstojnosti. Inšpiruje sa spiritualitou sv. Vincenta de Paul, nadväzuje na svoju predchádzajúcu činnosť na Slovensku do roku 1950. Spolok je členom medzinárodnej katolíckej organizácie založenej v Paríži roku 1833 Frederikom  Ozanamom. „Spolok sv. Vincenta de Paul“ v súčasnosti  Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul Conseil Général  Paris.

Článok 3
Vincentínska duchovnosť

Členovia SVdP sa snažia modlitbou, meditáciou na základe Svätého písma a vernosťou učeniu Cirkvi byť svedkami Kristovej lásky vo svojom vzťahu k ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti.

HLAVA II
ČLENSTVO

Článok 4
Členovia

Členom SVdP sa môže stať každý občan SR bez ohľadu na pohlavie, národnosť, náboženskú a politickú príslušnosť, ktorý súhlasí so stanovami spolku, do ktorého môže každý dobrovoľne vstúpiť a z neho dobrovoľne vystúpiť. Členom SVdP môže byť aj právnická osoba (občianske združenie alebo organizácia), ktorá súhlasí so stanovami SVdP.

Článok 5
Vznik a zánik členstva

Členstvo v SVdP vzniká na základe písomnej prihlášky do niektorej konferencie a to dňom jej schválenia výborom tejto konferencie. Čakacia lehota môže byť 1 mesiac. Člen môže kedykoľvek dobrovoľne vystúpiť zo spolku.

Členstvo v SVdP zaniká:

 • písomným oznámením člena, že vystupuje zo  SVdP, ktoré zašle NR
 • vylúčením člena z konferencie (o rozhodnutí výboru konferencie musí byť spísaná zápisnica)
 • smrťou člena, resp. zánikom právnickej osoby 

Článok 6
Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen má právo:

 

 • voliť a byť volený do všetkých orgánov SVdP
 • navrhovať kandidátov do volebných orgánov a na funkcie v spolku
 • slobodne vyjadriť svoje stanoviská na rokovaniach v orgánoch spolku
 1. Každý je povinný:
 • dodržiavať stanovy a ciele SVdP
 • zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno spolku
 • platiť členský príspevok vo výške určenej každoročne Národnou radou SVdP.

HLAVA III
ORGÁNY SPOLKU

Článok 7
Organizácia SVdP

Členovia SVdP sa združujú v skupinách nazývaných konferencie. Konferencie sú riadené Národnou radou SVdP na Slovensku so sídlom v Bratislave. Konferencie sú oznámené na  Generálnu radu celosvetového združenia národných Spolkov sv. Vincenta de Paul so sídlom v Paríži: Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul  Conseil Général  Paris  a svoju činnosť vykonávajú v zmysle platných stanov .

 

Článok 8
Orgány SVdP

 1. Orgánmi SVdP sú:
 • Národná rada
 • Prezident SVdP
 • Členská schôdza SVdP
 1. Orgánmi konferencie sú:
 • Členská schôdza konferencie
 • Predseda konferencie
 • Výbor konferencie
 1. Voľby do funkcií na všetkých úrovniach sú tajné, funkčné obdobie je 5(päť)-ročné, funkcie sú dobrovoľné, čestné a  neplatené,
 2. Každý člen a funkcionár Národnej rady musí byť súčasne aj členom niektorej konferencie.

Článok 9
Zloženie Národnej rady

 1. Národná rada  je výkonný a rozhodujúci orgán SVdP   
 2. Národná rada má najmenej 5 (päť) členov
 3. Členstvo a funkcia v Národnej rade zaniká:
 • uplynutím funkčného obdobia
 • písomným vzdaním sa funkcie
 • smrťou
 • odvolaním z funkcie.

Článok 10
Národná rada

Členovia Národnej rady sú volení predsedami konferencií z navrhnutých členov SVdP.

 1. Národná rada z  radov svojich členov  volí a odvoláva
 1. zástupcu prezidenta SVdP
 2. viceprezidentov SVdP
 3. tajomníka
 4. pokladníka
 5. revízora
 1. Schádza sa na rokovania minimálne 4 x do roka
 2. Prerokováva odporúčania medzinárodnej Generálnej rady v Paríži
 3. Schvaľuje stanovy SVdP a ich zmeny a dbá o ich  dodržiavanie
 4. Každoročne určuje výšku členského príspevku
 5. Prerokováva a schvaľuje výročnú správu, rozpočet a ročnú uzávierku o hospodárení spolku
 6. V zmysle zákona podáva výročnú správu príslušným štátnym a cirkevným orgánom
 7. Zriaďuje  samostatné sociálno-charitatívne zariadenia v súlade s platnými zákonmi.

Článok 11
Prezident

Prezident Národnej rady je štatutárnym orgánom, ktorý navonok zastupuje spolok.

 

 1. Zvoláva a vedie schôdzky Národnej rady
 2. Riadi a koordinuje činnosť všetkých orgánov SVdP na území Slovenskej republiky
 3. Vypracuje výročnú správu o činnosti SVdP, ktorú predkladá na schôdzu Národnej rady
 4. Za svoju činnosť zodpovedá Národnej rade.

Článok 12
Členská schôdza SVd
P

Členská schôdza SVdP je utvorená z delegátov, ktorá   rozhoduje o smerovaní SVdP. Je zvolávaná minimálne 1 x  v roku, uznášaniaschopná je ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov. Na členskú schôdzu môžu byť prizvaní aj hostia.

Členská schôdza SVdP:

 1. Volí a odvoláva prezidenta  SVdP 
 2. Kontroluje a schvaľuje činnosť NR
 3. Schvaľuje rozpočet a výsledky hospodárenia SVdP
 4. Berie na vedomie rozhodnutie o zmene stanov SVdP

                                                                           Článok 13

Zástupca prezidenta

 1. Zabezpečuje úlohy v rámci kraja, ktorými ho poveril prezident Národnej rady, v prípade odôvodnenej neprítomnosti preberá jeho zastupovanie vo všetkých kompetenciách.

Článok 14
Viceprezident SVdP

 1. Zabezpečuje plynulú činnosť SVdP v súlade s platnými stanovami
 2. Pomáha prezidentovi pri vybavovaní administratívnych prác a korešpondencie
 3. Zabezpečuje úlohy SVdP v rámci kraja, ktorými ho poveril prezident.

Článok 15
Tajomník SVdP

 1. Zabezpečuje všetky administratívne úlohy, pripravuje zápisnice
 2. Zabezpečuje spojenie s Konferenciami, Generálnou radou v Paríži, Konferenciou biskupov Slovenska
 3. Vedie ústrednú evidenciu konferencií na Slovensku a ich členstva.

Článok 16
Pokladník SVdP

 1. Je zodpovedný za finančný stav pokladne  SVdP, vedie účtovnú evidenciu , evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku.
 2. Sleduje vyúčtovania konferencií z celého územia Slovenskej republiky, 1 x do roka vykonáva fyzickú inventarizáciu majetku, na vyzvanie prezidenta, pomáha pri obstarávaní majetku, podáva informácie o stave majetku, príp. navrhuje jeho vyradenie alebo nákup nového.

Článok 17
Revízor Národnej rady

 1. Raz ročne kontroluje stav hospodárenia a činnosti sociálno-charitatívnych zariadení SVdP a dodržiavanie stanov SVdP, správu o zistených skutočnostiach predkladá Národnej rade, 4x do roka vykonáva inventúru pokladní konferencií. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi SVdP.

 

Článok 18
Konferencia

Konferencia je základnou organizačnou zložkou, ktorú tvorí spoločenstvo členov ( 5 až 20)., konferencia nemá právnu subjektivitu.  Konferencie pôsobia ako najrôznorodejšie dobročinné združenia v prostredí kde vznikli. Konferencie sú pripájané do medzinárodného združenia Spolkov sv. Vincenta de Paul jeho Generálnou radou v Paríži. Konferencia vzniká na ustanovujúcej schôdzke.

   Konferencie sú iniciátorom rozsiahlejších dobročinných charitatívnych a humanitných akcií, špecializujú sa v určitej oblasti činnosti, rozširujú svoje pole pôsobnosti v najrôznejšom prostredí doma i v zahraničí.

Článok 19
Členská schôdza konferencie

Členská schôdza konferencie prijíma rozhodnutia o smerovaní činnosti konferencie .Je  zvolaná minimálne raz do roka. Uznášaniaschopná je, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Na členskú schôdzu môžu byť prizvaní aj hostia.

 

Členská schôdza konferencie:

 

 1. Volí a odvoláva predsedu konferencie spomedzi všetkých členov konferencie
 2. Kontroluje a schvaľuje činnosť výboru a predsedu konferencie
 3. Schvaľuje rozpočet a výsledky hospodárenia konferencie
 4. Písomne rozhoduje o zrušení konferencie alebo o jej dobrovoľnom zlúčení s inou konferenciou SVdP v regióne, ak počet členov značne poklesol (alebo pre iný vážny dôvod) a s tým súhlasia dve tretiny všetkých členov (neprítomní členovia pritom môžu svoj názor podať písomne).

Článok 20
Pracovná schôdzka konferencie

Pracovné schôdzky členov konferencie sa konajú pravidelne (napr. týždenne, dvojtýždenne),  riadia sa vincentískou  spiritualitou. Slúžia k odovzdávaniu skúseností v charitatívnej činnosti, riešeniu problémov,  prideľovaniu úloh  jednotlivým členom pre najbližšie obdobie ap.

Článok 21
Výbor konferencie

Predseda, tajomník, pokladník,  prípadne aj ďalší člen konferencie.

Výbor konferencie:

 1. Prijíma nových členov konferencie
 2. Riadi a usmerňuje charitatívnu činnosť členov konferencie
 3. Sleduje plnenie a kontrolu svojich uznesení
 4. Zabezpečuje plnenie uznesení Národnej rady

Funkcia a členstvo vo výbore konferencie zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným vzdaním sa funkcie, smrťou, odvolaním z funkcie.

Článok 22
Predseda konferencie

Predseda konferencie:

 1. Zvoláva členskú schôdzu  
 2. Menuje a odvoláva tajomníka a pokladníka konferencie (prípadne aj ďalšieho člena výboru) z radov jej členov
 3. Stará sa o rovnomerné rozdelenie zodpovednosti medzi všetkými členmi konferencie
 4. Koordinuje prácu medzi členmi, zaisťuje súdržnosť a jednotu konferencie
 5. V spolupráci so všetkými členmi dbá o to, aby konferencia dobre prospievala
 6. Zisťuje potrebnú spoluprácu konferencie s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v podobnej oblasti a riadi sa pritom  vincentínskou spiritualitou
 7. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzke.

Článok 23
Tajomník konferencie

 1. Zaisťuje administratívne úlohy, vrátane všetkých  iniciatív prospešných pre jej činnosť
 2. Z každej schôdzky konferencie napíše zápisnicu, ktorú podpíše aj predseda
 3. vypracuje výročnú správu o činnosti konferencie, ktorú zasiela na Národnú radu.

Článok 24
Pokladník konferencie

 1. Od členov konferencie  vyberá členský príspevok .
 2. Vedie evidenciu hospodárenia konferencie s finančnými a inými prostriedkami a v termíne zasiela účtovníkovi na spracovanie.

HLAVA IV
HOSPODÁRENIE SVdP

Článok 25
Finančné zdroje

Finančné a ďalšie prostriedky pre charitatívnu činnosť SVdP a pre nutné prevádzkové výdavky (papier, známky a pod.) sa získavajú:

 1. Z členských príspevkov,
 2. Z darov od členov  SVdP, jeho priaznivcov v tuzemsku i v zahraničí 
 3. Zo zbierok
 4. Z výťažku rôznych akcií
 5. Z podpory rôznych inštitúcií (nadácie, štátne orgány, medzinárodné organizácie a pod.)
 6. Z príspevkov štátu, vyšších územných celkov, resp. samospráv
 7. Z podpornej činnosti a z iných aktivít sociálno-charitatívnych zariadení

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

HLAVA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26
Zánik SVdP

SVdP zaniká:

 1. Dobrovoľným rozpustením  SVdP 
 2. Zlúčením s iným občianskym združením
 3. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa §12 písm. b, v nadväznosti na ustanovenie §12 ods.3 -5 zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení jeho  zmien a doplnkov 
 4. V prípade zániku SVdP vykoná majetkoprávne vysporiadanie:
 • v prvých dvoch prípadoch zániku NR SVdP
 • v treťom prípade zániku likvidátor určený Ministerstvom vnútra.

Článok 27
Nadobudnutie účinnosti

Týmto sa rušia Stanovy SVdP  zo dňa:  20. 2. 2003  Č. spisu : VVS/1-900/90-10328-1

      Táto zmena stanov nadobúda platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR a účinnosť dňom schválenia Národnou radou SVdP.