Základné informácie

 

Spolok sv. Vincenta de Paul (SVdP)

je neštátna, nepolitická a nezisková dobročinná organizácia laikov, ktorí konajú charitatívnu službu ako dobrovoľníci. Založil ho blahoslavený Frederik Ozanam s priateľmi roku 1833 v Paríži a schválil pápež Gregor XVI. roku 1845. Spolok sa rozšíril do celého sveta a má takmer milión členov rozdelených do 47 450 konferencií v 132 krajinách. Spolok centrálne vedie Generálna rada, ktorá koordinuje činnosť konferencií a sídli v Paríži.

 

Členom Spolku sv. Vincenta de Paul môže byť každý, kto dovŕšil vek 18 rokov, a to bez ohľadu na národnosť, rasu či vierovyznanie. Keď sa záujemca oboznámi so stanovami (ich text je na internetovej stránke: www.ozanet.org – zatiaľ len v cudzích jazykoch), vyplní prihlášku a po jej odovzdaní vedúcemu konferencie sa môže po určitej skúšobnej dobe stať riadnym členom.

 

Jednotlivé konferencie, ktoré majú najčastejšie 8 až 12 členov, sa obyčajne zakladajú pri farnostiach, podnikoch, školách a iných inštitúciách. O zameraní činnosti si rozhodujú sami členovia konferencie podľa svojich možností a obvykle sa orientujú na miestne sociálne problémy.

 

Cieľom Spolku sv. Vincenta de Paul je v prvom rade chrániť dôstojnosť človeka, hájiť ľudské práva, zmierňovať biedu a odstraňovať jej príčiny, čo zahrňuje charitatívnu službu v širšom i užšom zmysle slova. Členovia sa zameriavajú na aktuálne potreby ľudí v tom prostredí, kde žijú. Ide o duchovnú a hmotnú pomoc ľuďom v núdzi, v rôznych ťažkostiach (starým, chorým, väzňom, bezdomovcom, Rómom, utečencom a iným). Podieľajú sa i na vzdelávaní a rekreačnom programe detí, aj na zriaďovaní rôznych charitatívnych diel. Usilujú sa osobne angažovať a konkrétne pomáhať v duchu vincentínskej charizmy.