Zoznam konferencií SVdP na Slovensku

 

  Vznik Názov konferencie Mesto Činnosť
1. 1991
Levice
charitatívna, evanjelizačná 
číslo účtu: 28613263 / 0900
2. 1996
Konferencia sv. Júdu Tadeáša
Bratislava
podpora misií 
k o n f e r e n c i a   z r u š e n á
3. 1996
Košice-Šaca
pomoc v núdzi, vincentínske centrum 
číslo účtu: 0082124428 / 0900
4. 1996
Nitra
evanjelizácia a pomoc bezdomovcom 
číslo účtu: 7789710 / 1200
5. 1996
Konferencia sv. Cyrila a Metoda
Bratislava
pomoc telesne postihnutým 
číslo účtu: 11473487 / 0900
6. 1996
Konferencia Navštívenia Panny Márie
Malá Ida
charitatívna, návšteva väzňov 
číslo účtu: 
7. 1996
Konferencia Troch košických mučeníkov
Košice-Šaca
starostlivosť o väzňov 
číslo účtu: 73338512 / 0200
8. 1996
Košice-Šaca
pomoc Rómom, evanjelizácia, hudba 
číslo účtu: 0082124444 / 0900
9. 1996
Konferencia sv. Cecílie
Bratislava
práca s mládežou: hudba, divadlo 
číslo účtu: 1155351651 / 0200
10. 1997
Konferencia sv. Antona
Vojka
pomoc núdznym, chorým, opusteným 
číslo účtu: 0550032162 / 0900
11. 1997
Konferencia sv. Marka Križina
Krásna-Košice
práca s mládežou: voľný čas, jazyky 
číslo účtu: 1149751974 / 0200
12. 1998
Bratislava
výstavba, zriadenie hospicu, Dom nádeje 
číslo účtu: 1158750551 / 0200
13. 1998
Dubová pri Modre

práca s mládežou: voľný čas, spevokol 
číslo účtu: 0180201570 / 0900 
číslo účtu Dubovské noviny
2626475074 / 1100

14. 1998
Konferencia sv. Kláry
Kremnica
starostlivosť o Rómov 
číslo účtu: 1262596857 / 0200
15. 1998
Konferencia sv. Michala Archanjela
Banská Bystrica
starostlivosť o rómske dievčatá 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 015
16. 1998
Konferencia sv. Alžbety Uhorskej
Banská Bystrica
pomoc núdznym, chorým, opusteným 
číslo účtu: 502005837053 / 4900
17. 1998
Zlaté Moravce
práca s väzňami, projekt Kain 
číslo účtu: 0231249292 / 0900
18. 1998
Konferencia Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
starostlivosť o väzňov, dobročinnosť 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 018
19. 1999
Konferencia sv. Lujzy de Marillac
Levice
práca s mládežou: voľný čas, jazyky 
číslo účtu: 0220588037 / 0900
20. 1999
Konferencia sv. Šebastiána
Košice-Šaca
k o n f e r e n c i a   z r u š e n á
21. 1999
Konferencia Panny Márie Lurdskej
Mojtín
výstavba kaplnky, Domu sv. Lujzy 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 021
22. 1999
Konferencia Najsvätejšej Trojice
Sečovce
k o n f e r e n c i a   z r u š e n á
23. 1999
Konferencia sv. Martina
Košice
starostlivosť o rodiny v núdzi, starých, chorých 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 023
24. 2000
Bratislava
starostlivosť o rodiny v núdzi, starých, chorých 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 024
25. 2000
Konferencia sv. Urbana
Nitra
evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 025
26. 2000
Konferencia Kráľovnej pokoja
Radošiná
evanjelizácia, starostlivosť o starých, chorých 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 026
27. 2000
Kráľovský Chlmec
evanjelizácia, starostlivosť o núdznych - misie 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 027
28. 2000
Konferencia sv. Justína de Jacobis
Šurany
projekt Fiducia - útulok pre bezdomovcov 
číslo účtu: 1446255459 / 0200
29. 2001
Konferencia sv. Filipa Neriho
Levice
návštevy detských domovov 
číslo účtu: 28505342 / 0900
30. 2002
Konferencia sv. Ondreja apoštola
Bratislava
zber šatstva pre núdznych 
číslo účtu: 4120015811/3100
31. 2002
Konferencia sv. Rafaela
Nitra
starostlivosť o bezdomovcov
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 031
32. 2002
Konferencia sv. Ignáca z Loyoly
Dolný Kubín
zber šatstva, náboženské vzdelávanie - knižnica 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 032
33. 2004
Konferencia sv. Ondreja
Hostice
pomoc sociálne slabým rodinám, starostlivosť o mládež - krúžky 
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 033
34. 2008
Konferencia Jána Pavla II.
Bratislava

mládežnícke divadlo
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 034 
www.divadlopodkostolom.sk

35. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava práca s deťmi so sociálne slabším zázemím, získavanie finančných zdrojov pre dočasné vykrytie sociálnej núdze (rodiny s deťmi)
číslo účtu: 84932162 / 0200 VS: 035